Home         Oferim publicitate         Firme pe internet         Anunturi pe internet         Login

RECOMANDAM


PUBLICITATEMENIU RAPID


Conducerea statului


TOP PORTAL


TOP MOTOR CAUTARE


SANATATE SFATURI


RECOMANDAM

» Home » Ce vor barbatii » Pescuit si vanatoare

TITLUL II
Pescuitul in bazinele naturale si autorizarea pescuitului

 

CAPITOLUL I
Administrarea si exploatarea fondului piscicol

Art. 7. - (1) Strategia in domeniul conservarii biodiversitatii din bazinele piscicole naturale este atributia autoritatii publice centrale de protectie a mediului.
(2) Strategia in domeniul protectiei fondului piscicol si pescuitului din bazinele piscicole naturale, precum si din bazinele piscicole amenajate, a acvaculturii si valorificarii productiei, indiferent de forma de proprietate sau de administrare, se realizeaza de autoritatea publica centrala sau pentru agricultura si alimentatie impreuna cu autoritatea publica centrala care raspunde de mediu.
(3) Anual autoritatea publica centrala pentru agricultura, alimentatie si silvicultura, precum si autoritatea publica centrala care raspunde de mediu vor sprijini din bugetul propriu realizarea obiectivelor si actiunilor prevazute in strategie.

Art. 8. - (1) Pentru administrarea fondului piscicol din domeniul public de interes national, precum si din amenajarile piscicole din domeniul public si privat al statului, exceptand apele de munte si zona administrata de Administratia Rezervatiei Biosferei "Delta Dunarii", se infiinteaza, conform legii, Compania Nationala de Administrare a Fondului Piscicol, cu personalitate juridica.
(2) Statutul Companiei Nationale de Administrare a Fondului Piscicol se aproba prin hotarare a Guvernului, in termen de 60 de zile de la data publicarii prezentei legi in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Art. 9. - Patrimoniul Companiei Nationale de Administrare a Fondului Piscicol se constituie din amenajarile piscicole - constructiile cu instalatiile aferente, definite la art. 6.

Art. 10. - Compania Nationala de Administrare a Fondului Piscicol functioneaza pe baza de gestiune economica proprie prin autofinantare, in subordinea Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Padurilor, avand urmatoarele atributii:
a) aplica strategiile nationale din domeniul protejarii fondului piscicol si gestionarii exploatarii durabile prin pescuit, a resurselor piscicole ce apartin fondului piscicol, precum si dezvoltarea pisciculturii si a celorlalte ramuri ale acvaculturii;
b) elaboreaza metodologia de evaluare a fondului piscicol si de stabilire a cotelor anuale de pesti si o supune spre aprobare autoritatii publice centrale care se ocupa de piscicultura;
c) asigura exploatarea durabila prin pescuitul comercial si pescuitul recreativ/sportiv, la nivelul cotelor admisibile, din fondul piscicol proprietate publica si privata a statului;
d) acorda licente/autorizatii de pescuit comercial, recreativ/sportiv persoanelor fizice si juridice, in conditiile legii;
e) concesioneaza catre persoanele fizice sau juridice fondul piscicol din domeniul public si privat al statului, in vederea exploatarii si valorificarii resurselor piscicole;
f) elaboreaza si propune spre aprobare autoritatii publice centrale pentru agricultura si alimentatie nivelul minim al redeventei si al tarifelor de acordare a licentelor si autorizatiilor de pescuit;
g) protejeaza, conserva si reface prin repopulari fondul piscicol din bazinele naturale;
h) elaboreaza norme si propune reglementari in conformitate cu atributiile ce deriva din obiectul de activitate si cu obligatiile asumate de Romania prin semnarea acordurilor si aderarea la organisme si conventii internationale in domeniu si le supune spre aprobare autoritatii publice care se ocupa de piscicultura;
i) organizeaza si desfasoara activitati de inspectie piscicola privind respectarea prevederilor prezentei legi si a altor reglementari in vigoare;
j) organizeaza si coordoneaza activitatile de cercetare stiintifica in domeniul pescuitului si acvaculturii;
k) presteaza servicii pentru terti;
l) desfasoara activitati de pescuit, piscicultura, procesare, transport si comercializare a pestelui pentru bazinele piscicole naturale si amenajarile piscicole care nu sunt concesionate.

Art. 11. - Veniturile Companiei Nationale de Administrare a Fondului Piscicol provin din:
a) tarife pentru atestarea, licentierea si autorizarea activitatilor de pescuit comercial, recreativ/sportiv si acvacultura, acordate persoanelor fizice sau juridice;
b) contravaloarea cotelor de pescuit stabilite in conditiile legii;
c) despagubiri, inchirieri, prestari de servicii;
d) alte venituri din activitati economice proprii.

Art. 12. - (1) Reglementarile specifice privind concesionarea catre agentii economici a suprafetelor de terenuri ocupate de amenajarile piscicole din domeniul public si privat al statului si concesionarea bazinelor naturale din domeniul public al statului se stabilesc de autoritatea publica centrala pentru agricultura, alimentatie si silvicultura si de autoritatea publica centrala de mediu.
(2) Detinatorii de active si cei care au contracte in derulare au drept de preemtiune la concesionare.

 

CAPITOLUL II
Dreptul de pescuit si autorizarea pescuitului

 

Art. 13. - (1) Dreptul de pescuit in bazinele piscicole naturale apartine statului si se exercita, exceptand apele de munte si ale zonei Administratiei Rezervatiei Biosferei "Delta Dunarii", prin Compania Nationala de Administrare a Fondului Piscicol, in conformitate cu prevederile prezentei legi.
(2) Atribuirea dreptului de pescuit persoanelor fizice si juridice se face prin autorizare de catre Compania Nationala de Administrare a Fondului Piscicol.
(3) Exercitarea pescuitului se face in baza unui permis nominal eliberat de persoanele juridice autorizate.
Art. 14. - (1) Dreptul de pescuit in scop comercial al fondului piscicol natural din domeniul public se atribuie de administratorii statului in doua moduri:
a) prin concesionare, pe baza de licitatie publica, societatilor comerciale, asociatiilor de pescari si altor forme de asociere; detinatorii de active si cei care au contracte in derulare au drept de preemtiune la concesionare;
b) prin eliberare de permis de pescuit individual pescarilor profesionisti in scopul exercitarii pescuitului.
(2) Conditiile si criteriile de aplicare a prevederilor alin. (1) se stabilesc de autoritatea publica centrala pentru agricultura, alimentatie si silvicultura.
(3) Dreptul de pescuit in scop recreativ/sportiv se atribuie de administratorii statului, prin concesionare, asociatiilor de pescari sportivi si altor forme de asociere.
(4) Dreptul de pescuit in scop stiintific se atribuie de administratorii statului institutiilor si organizatiilor de cercetare.
(5) Conditiile de participare la licitatii in vederea obtinerii dreptului de pescuit in scop comercial si a dreptului de organizare a pescuitului in scop recreativ/sportiv sunt stabilite, conform legislatiei in vigoare si prin reglementari specifice, de autoritatea publica centrala pentru agricultura, alimentatie si silvicultura.
Art. 15. - Detinatorii de autorizatii de pescuit pot fi:
a) persoane juridice cu profil piscicol sau care au prevazute in statut activitati piscicole;
b) institute, centre si statiuni de cercetare din domeniul piscicol;
c) asociatii care desfasoara si activitati piscicole;
d) asociatii de pescari sportivi;
e) persoane fizice care au atestata calitatea de pescar profesionist.
Art. 16. - (1) Dreptul de pescuit obtinut in baza unei autorizatii piscicole se exercita prin permisul de pescuit.
(2) Permisul de pescuit este individual si netransmisibil.
(3) Persoanele juridice care au dobandit dreptul de pescuit in scop comercial prin concesionare elibereaza permise de pescuit individual pescarilor profesionisti angajati sau membrilor asociatiei, in limita numarului stabilit de administratie.
(4) Permisul de pescuit individual nu da dreptul titularului la angajarea de personal ajutator pentru activitatea de pescuit.
(5) Modelul permisului de pescuit va fi stabilit prin ordin al ministrului autoritatii publice centrale pentru agricultura si alimentatie.
Art. 17. - (1) Licenta/autorizatia de pescuit se poate anula fara despagubire daca cel licentiat/atestat nu indeplineste conditiile stabilite prin aceasta.
(2) In licenta/autorizatia de pescuit in scop comercial si in autorizatia de pescuit recreativ/sportiv se vor specifica conditiile de exercitare a pescuitului, metodele de pescuit, tipul si numarul uneltelor si ambarcatiunilor de pescuit, numarul pescarilor, cota de pescuit defalcata pe specii, precum si alte masuri pentru asigurarea exploatarii durabile a fondului piscicol.
(3) Detinatorii unei autorizatii de pescuit sunt obligati sa marcheze zonele care fac obiectul acesteia, sub controlul administratorilor statului.
Art. 18. - (1) Pentru derivatiile naturale sau artificiale ale unui curs de apa, reprezentate de brate secundare, canale de irigatii sau tranzitare, autorizatia de pescuit revine titularului de autorizatie pentru cursul principal de apa.
(2) In cazul in care o apa in regim neamenajat isi schimba albia ca urmare a unor evenimente naturale sau devieri artificiale beneficiarii autorizatiei de pescuit initiale sunt autorizati piscicol atat pentru noua albie si vechea albie ramasa, cat si pentru luciul de apa ce eventual ar aparea ca urmare a indiguirilor limitrofe efectuate.
(3) Marirea suprafetei unui luciu de apa in regim natural de scurgere ca urmare a constructiei unei acumulari pe cuveta sa determina extinderea dreptului de pescuit asupra intregii suprafete. Daca luciul de apa exploatat piscicol inunda malurile, posesorul autorizatiei de pescuit este indreptatit sa pescuiasca in perimetrul inundat.

 

CAPITOLUL III
Exercitarea pescuitului

Art. 19. - Prin pescuit in scop comercial se intelege capturarea pestelui si a altor animale acvatice prin metode si cu unelte admise de lege, de catre personal autorizat, in conditiile prezentei legi.
Art. 20. - (1) Prin pescuit in scopuri stiintifice se intelege capturarea pestelui si a altor animale acvatice pentru studiul populatiilor, migratiilor si impactului factorilor antropici asupra fondului piscicol, reproducerea artificiala in vederea refacerii prin repopulari a populatiilor vulnerabile si periclitate si pentru experimentarea de noi metode si unelte de pescuit.
(2) Pescuitul in scopuri stiintifice se poate efectua in orice perioada a anului, inclusiv in perioadele de prohibitie, in orice loc, cu orice unelte sau metode de pescuit, in baza unei autorizatii speciale emise de autoritatea publica centrala pentru agricultura, alimentatie si silvicultura.
(3) In perioadele de prohibitie autorizatia speciala se emite de autoritatea publica centrala pentru agricultura, alimentatie si silvicultura, cu avizul autoritatii publice centrale de mediu.
Art. 21. - (1) Prin pescuit in scop recreativ/sportiv se intelege pescuitul efectuat cu undita si cu lanseta, in scop de agrement/performanta, pe baza unui permis nominal eliberat in conditiile prezentei legi, cu respectarea regulilor prevazute in anexa nr. 3.
(2) Pescuitul recreativ/sportiv se poate exercita si in amenajari piscicole si in lacuri de acumulare in care se practica piscicultura, in conditiile si pe baza regulilor stabilite de detinatorul sau administratorul fondului piscicol din acele lacuri.

Alte informatii pe care le gasiti in cadrul sectiunii de "Pescuit si vanatoare ":

Subiecte despre pescuit si vanatoare:
» Pescuit si vanatoare: Cupa Romaniei la crap editia 2007;
» Pescuit si vanatoare: Delta Dunarii, satul Caraorman;
» Pescuit si vanatoare: Lacuri si balti pentru pescuit;
» Pescuit si vanatoare: Pescuit la crap;
» Pescuit si vanatoare: Muzeul de vanatoare din Posada;
» Pescuit si Vanatoare: Galerie foto vanatoare;
» Pescuit si vanatoare: Galerie foto pesuit;

Galerie foto pescuit

Poze din Delta Dunarii:
Poza 1: Apus de soare in Delta Dunarii;
Poza 2: Canal pentru pescuit;
Poza 3: Barca cu motor pe apele Deltei;
Poza 4: Zona linistita pestru pescuit la undita;
Poza 5: Plimbare pe lac in Delta Dunarii;
Poza 6: Salcie peste lac;
Poza 7: In cautare de hrana;
Poza 8: Pasarii migratoare;
Poza 9: Plimbare pe canal in Delta Dunarii.

Galerie foto vanatoare
Poze din natura:  Poza 1: Din inima naturii; Poza 2: Din padure, peisaj de toamna;
                         Poza 3: Din padure fara caprioare; Poza 4: Din padure cu caprioare;
                         Poza 5: Urma lasata de urs; Poza 6: Padure intetosata;
Poze cu animale: Poza 7: Urs care adulmeca; Poza 8: Ursoaica;
                         Poza 9: Lupul cu privirea agera; Poza 10: Caprioara, vanatorii o adora;
                         Poza 11: Ursul batran; Poza 12: Cu ochii spre vanatoari;
Poze cu vanatori: Poza 13: Vanatorii si cainele; Poza 14: Vanator in drum spre casa;
                         Poza 15: Vanatorii si prada lor; Poza 16: Vanatorii in pauza de masa;
                         Poza 17: Vanatorii pregatiti de vanatoare; Poza 18: Vanat doborat;

 

RECOMANDAM


PUBLICITATE
VA RECOMANDAM


Website-uri similare

CALENDAR      24.Oct.2019

Ziua:29770 ramase
Saptamana:439 ramase
Luna:102 ramase

RECLAMA TA

Limbi straine: English »» French »» Spanish »» Italian »» Portuguese »» German »» Russian »» Chinese »» Japanese

Regulament pescuit, lege nr.192 din 19 aprilie 2001 privind fondul piscicol,pescuitul si acvacultura titlul 2, locuri de pescuit, obligatii, sanctiuni, in Romania, lacuri si balti, pescari si pesti, la www.util21.ro
ACASA »  DESPRE NOI »  PUBLICITATE »  CONTACT